Đăng ký bảo hành

Để đăng ký bảo hành, hãy đăng ký dưới đây hoặc điền vào đơn bảo hành và gửi mail tới :

Lexor Warranty Registration

7400 Hazard Avenue. Westminster, CA 92683

Khi ký vào đơn dưới đây bạn đã đồng ý và hiểu kỹ về điều khoản bảo hành của công ty Lexor Tech